Aktuality

 

 

Od 22.12 2018 do 2. 1. 2019 bude MŠ uzavřena. Čtvrtek 3. 1. a pátek 4. 1. 2019 otevřena třída – na pavilonu Cpřízemí (pro přihlášené děti)

 

 

 

Cvičení pro rodiče s dětmi

 

Cvičení Rodičů a dětí začíná 8. ledna 2019

 

 

 

Sportovky

 

SPORTOVKY v prosinci nejsou. Další lekce začínají od 9. ledna.

 

 

 

Výzva k podání nabídky

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSMONOSY,

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

     Pionýrů 781,  293 06  Kosmonosy          

 

        www.mskosmnonosy.cz

        Telefon: 326 724 644        Bankovní spojení :   51- 6902110257/0100

        IČO:75031426      

        293 06 Kosmonosy

 

 

 
  Textové pole: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
 

 

 

 

 

 

 

 


Město Kosmonosy v souladu s ustanovením § 38 odstavce 2 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „zákona“), uveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k plnění veřejné zakázky

 

 

 

„Dodávka 16 ks Tablet – MŠ Kosmonosy“

 

 

 

1) Identifikační údaje veřejného zadavatele

 

Název                         :           Mateřská školaKosmonosy

Sídlo                           :           Kosmonosy, Pionýrů 781, PSČ 293 06

Právní forma              :           příspěvková organizace

Identifikační číslo      :           75031426

 

 

2) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 16 ks Tablet – zařízení 2 v 1 do Mateřské školy Kosmonosy,Pionýrů 781, Kosmonosy.

Specifikace :

 

Tablet, 10,1", Intel Atom x5-Z8350, 4GB RAM, 64GB eMMC SSD, Intel HD 400, Wi-Fi, Bluetooth, micro HDMI, USB typ C, W10Pro, odnímatelná klávesnice

 

 

Záruka na zařízení 12 měsíců

 

Požadovaný termín dodání 16 ks zařízení dle uvedené specifikace je do 20 dnů po podpisu smlouvy o dílo

 

3) Podmínky přístupu k zadávací dokumentaci či poskytnutí zadávací dokumentace

 

Zadavatel s ohledem na předmět plnění zakázky neposkytuje zadávací dokumentaci, případné dotazy směřujte na ředitelku MŠ Kosmonosy, tel: 737431955.

 

 

4) Lhůta a místo pro podání nabídek

 

Uchazeč o veřejnou zakázku musí doručit zadavateli nabídku (včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace) nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, to jest do

19. listopadu 2018, 11:00 hodin.

Otevírání obálek se uskuteční dne 19. listopadu 2018 v 11:01 hodin v ředitelně Mateřské školy Kosmonosy, Pionýrů 781, Kosmonosy,

 

 

5) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

 

1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele, nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení, na jeho majetek není vyhlášen konkurz a není v likvidaci, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení.

2. Uchazeč v nabídce prokáže kvalifikační předpoklady předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy, státními technickými normami souvisejícími s předmětem zakázka a předpisy souvisejícími s bezpečností práce a ochranou zdraví.

Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a dodavatel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při realizaci stavby mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v České republice schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

3. Zadavatel požaduje dále předložení čestného prohlášení dodavatele podle § 50 odst. 1 písm.

 c) zákona o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

4. Uchazeč v nabídce doloží seznam obdobných zakázek

 

 

 

 

 

6) Údaje o hodnotících kritériích

 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena s DPH.

                                                                                                        

 

7) Délka zadávací lhůty

 

Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán činí 30 dní od uplynutí lhůty pro doručení nabídek.

 

 

8) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

 

-             Nabídka bude předložena v  originále v písemné formě a v českém jazyce.

-                                                                        Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

-             Uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou

 

 

 

 

V Kosmonosích dne 5 listopadu 2018

 

 

 

 

 

 

                                                                       ………………………………………….

                                                                                          Mateřská škola Kosmonosy                  

                                                                  Jana Křížková Bc.

                                                                                                 ředitelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva k podání nabídky

Dokument ke stažení: [soubor]

Pozvánka na přednášku

 

VÁŽENÍ RODIČE,

DNE 25. 10. 2018 OD 15.30 HODIN

SE VE SLUNÍČKOVÉ TŘÍDĚ

KONÁ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA –

 CO MÁ UMĚT PŘEDŠKOLÁK PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PŘEDNÁŠET BUDE PANÍ UČITELKA A VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOSMONOSY, JIŘINA FEJFUŠOVÁ

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

 

 

 

Cvičení pro rodiče s dětmi a Sportovky

 

Cvičení pro rodiče s dětmi úterky 16.00 – 17.00.  Začínáme 2. 10. 2018

 

Sportovky – začínáme ve středu 3. 10. 2018

Těší se na Vás cvičitelka Majka           info na tel.čísle 607 616 290

 

 

 

Sběr papíru

 

Sběr papíru

 

Mateřská škola se zapojila do soutěže základních a mateřských škol ve sběru papíru.

 

Sběr noste k pavilonu A, před spojovací chodbu – balíky (časopisy, noviny, letáky, kartony) svázaný, zvážený a podepsaný. 

 

Počet kilogramů nahlásit ve své třídě.

 

Nadále sbíráme PET – lahve a víčka, hliník (kontejnery jsou umístěny před pavilony)

 

Ukončení sběrové akce je 1. 10. 2018

                                                                

Děkujeme všem rodičům, kteří tímto přispějí k získání finančních prostředků na pomůcky a hračky pro děti.

 

 

 

Motto

 

MOTTO

„Všechno, co opravdu potřebuju znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole. Moudrost na mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti mateřské školy.“

Tohle jsem se naučil:

·       všechno se rozděl

·       hraj fér

·       nikoho nebij

·       vracej věci tam, kde jsi je našel

·       uklízej po sobě

·       neber nic, co ti nepatří

·       když někomu ublížíš, řekni, promiň

·       před jídlem si umyj ruce

·       splachuj

·       teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře

·       žij vyrovnaně

·       trochu se uč a trochu přemýšlej
a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a
hraj si a pracuj

·       každý den odpoledne si zdřímni

·       když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku
a drž se s ostatními pohromadě

·       nepřestávej žasnout

·       vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku
kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a
nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví

·       a nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo,
které ses naučil největší slovo ze všech

DÍVEJ SE.

 

Všechno, co potřebuju znát, tam někde je.
Slušnost, láska a základy hygieny.
Ekologie, politika, rovnost a rozumný život.

Robert Fulghum

 

 

 

Telefonní čísla do tříd

 

Telefonní čísla do tříd: Telefon neslouží k odhlašování obědů

Srdíčková třída – 730513588

Medvídková třída – 730513587

Sluníčková třída – 730513590

Berušková třída – 730513589

Pohádková třída – 730513586

Jahůdková třída – 730513585

Motýlková třída – 730513592

Kopretinová třída – 730513591

 

 

Co potřebuje dítě do MŠ

 

Co potřebuje dítě do školky?

Dítě do školky potřebuje pohodlné oblečení, ve kterém si může hrát, cvičit, tančit, malovat.

Potřebuje také bačkůrky s protiskluznou podrážkou (z důvodu bezpečnosti), nevhodné jsou hlavně pantofle - není zpevněný kotník.
Na pobyt venku by děti měly mít také pohodlné oblečení podle počasí. Naší prioritou je podporovat u dětí zvídavost a hravost, často s dětmi chodíme do lesa, na louky a na hřiště, tam se mohou děti během hry zašpinit - volte proto oblečení k tomuto účelu.
Děti, které ve školce spí, potřebují pyžamo.

 

Všechny děti by měly mít v šatně náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláčky nebo punčocháče) pro případ malé "nehody". Pláštěnku pro případ výletu.

 

 

 

 

Dokumenty k zápisu

Dokumenty potřebné k zápisu ke stažení v příloze – ŽÁDOST O PŘIJETÍ – EVIDENČNÍ LIST


 

Dokument ke stažení: [soubor]

 

VÍTÁME VÁS V NOVEM ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019


 

 

 

Organizace školního roku

 

Organizace školního roku 2018/2019

v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách

a konzervatořích

 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách,

základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí

ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

 

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy

4. 2. - 10. 2. 2019

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

11. 2. - 17. 2. 2019

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

18. 2. - 24. 2. 2019

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

25. 2. - 3. 3. 2019

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

4. 3. - 10. 3. 2019

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

11. 3. - 17. 3. 2019

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha- Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha- Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18,Praha 19, Praha 20,Praha 21,Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha- Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha- Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem

podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního

klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

 

Přihláška ke stravování pro nově příchozí děti

Dokument ke stažení: [soubor]

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání v MŠ Kosmonosy, příspěvková organizace, okres Mladá Boleslav

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.“ V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2017.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ
- pravidelná denní docházka
- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně
- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání
- přípravná třída ZŠ, zahraniční škola, individuální vzdělávání
- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2017 přijetí do jiného typu školy ředitelce

3) Individuální vzdělávání
- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2017 individuální vzdělávání dítěte ředitelce MŠ, kde je dítě přijato
- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání
- ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání
- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitelka MŠ
 

 

Naše MŠ se zapojila do tohoto programu

 

Dokument ke stažení: [soubor]

Stop kyberšikaně

 

 

Pro rodiče

Vážení rodiče, pokud hledáte jakoukoliv informaci, zda se jedná o kyberšikanu, počítačovou kriminalitu či jiný jev, doporučujeme k přečtení nebo k prolistování naši příručku.

www.kyberšikana.eu

KYBERŠIKANA -šikana, která se odehrává ve světě informační a telekomunikační techniky. Jde o takové jednání, které má oběť záměrně ohrozit nebo jí ublížit prostřednictvím prostředků informační a telekomunikační techniky.

 

 

 

Co potřebuje dítě do školky?

Dítě do školky potřebuje pohodlné oblečení, ve kterém si může hrát, cvičit, tančit, malovat.

Potřebuje také bačkůrky s protiskluznou podrážkou (z důvodu bezpečnosti), nevhodné jsou hlavně pantofle - není zpevněný kotník.
Na pobyt venku by děti měly mít také pohodlné oblečení podle počasí. Naší prioritou je podporovat u dětí zvídavost a hravost, často s dětmi chodíme do lesa, na louky a na hřiště, tam se mohou děti během hry zašpinit - volte proto oblečení k tomuto účelu.
Děti, které ve školce spí, potřebují pyžamo.

 

Všechny děti by měly mít v šatně náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláčky nebo punčocháče) pro případ malé "nehody". Pláštěnku pro případ výletu.

 

 

Telefonní čísla do tříd:

Telefonní čísla do tříd: Telefon neslouží k odhlašování obědů

Srdíčková třída – 730513588

Medvídková třída – 730513587

Sluníčková třída – 730513590

Berušková třída – 730513589

Pohádková třída – 730513586

Jahůdková třída – 730513585

Motýlková třída – 730513592

Kopretinová třída – 730513591