Aktuality

Rozmístění dětí na prázdninový provoz v MŠ Kosmonosy

12. 8. – 23.8.

 

A přízemí (oranžový pavilon) – MŠ Pastelka, 8. ZŠ, MŠ Debř

B přízemí – MŠ Kosmonosy – Jahůdky, Pohádky, Motýlci, Kopretiny

B patro – MŠ Kosmonosy – Srdíčka, Medvídci, Sluníčka, Berušky, MŠ Dobrovice

C přízemí (žlutý pavilon) – MŠ Čtyřlístek

C patro (žlutý pavilon) – MŠ Pampeliška, MŠ Beruška, MŠ Sluníčko

 

 

Prázdninový provoz

 

Prázdninový provoz mateřských škol

1. 7. – 12. 7. MŠ PASTELKA

15. 7. – 26. 7. MŠ PAMPELIŠKA

29. 7. – 9. 8. MŠ ČTYŘLÍSTEK

12. 8. – 23. 8. MŠ KOSMONOSY

26. 8. – 30. 8. MŠ KOSMONOSY – přípravný týden

 

 

 

 

Dne 19. 6. proběhlo rozloučení s předškoláky a školním rokem na zahradě MŠ s programem „Gábiny a Katky“. Děti si užily písničky, hádanky, tanečky a soutěže.

 

 

Děti jsou na místě v Kryštofově Údolí, cesta proběhla v pořádku.

 

 

 

Škola v přírodě

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ 3. – 7.6.

Odjezd z MŠ – 3. 6. v 8.00 hod.

Příjezd do MŠ – 7. 6. ve 14.00 hod

Program:

Pondělí

– příjezd, ubytování, seznámení s hrou Sojka „Modré pírko“, vycházka k orloji

- návštěva domu řemesel, výrobky pro radost, baterková hra

Úterý

 – obrázková hra

- malý a velký viadukt, poznávání přírody v okolí, diskotéka

Středa

 – sportovní hry, kreslení ne chodník

- výlet vlakem Lemberk, studánka u Sv. Zdislavy

Čtvrtek

 – stopovaná honba za pokladem, co do lesa nepatří

- exkurze na koně a domácí zvířátka

Pátek

 – vyhodnocení hry Sojka „Modré pírko“, odměňování dětí, rozloučení a odjezd do MŠ

 

 

 

Seznam dětí přijatých do MŠ Kosmonosy od 2. 9. 2019

 

Přihlášeno 73 dětí

Přijato 51

Přijatý-P

Nepřijatý-N

Individuální vzdělávání přijato 7

 

1.P/ 2.P/ 3.P/ 4.P/ 5.P/ 6.P/ 7. P /8.P/ 9. P / 10.P/

12.N/ 13.P/ 14.P/ 15.P/ 16.P/ 18.P/ 19.P/ 20.N/ 21.P/ 22.P/ 23.N/

24.P/ 25.P/ 26.P/ 27.P/ 28.P/ 29.P/ 31.N/ 32.P/ 33.P/ 34.P/ 35.P/ 36.P

37.P/ 38.P/ 39.P/ 40.P/ 41.P/ 42.P/ 43.P/ 44.P/ 45.P/ 46.P/ 47.P/ 48.P/

49.P/ 50.N/ 51.N/ 52.N/ 53.N/ 54.P/ 55.P/ 56.P/ 57.P/ 58.N/ 59.N / 60.P/ 61.P/ 62.N/ 64.N/ 65.N/ 66.P/ 67.P/ 68.P/ 69.P/ 70.P/ 71.P/ 72. N

 

 

 

 

 

Zápis do MŠ

 

Mateřská škola Kosmonosy vyhlašuje zápis do mateřské školy:

 

2. 5. 2019  9,30 - 12,00 a 13- 15,00 hodin

V  kanceláři ředitelky mateřské školy.

Pokud se zákonný zástupce nemůže ze závažných důvodů dostavit, domluví se na telefonním čísle 737431955 s ředitelkou školy na náhradním termínu. Na pozdější přihlášky NEBUDE brán zřetel.

 S sebou přineste:

  • vyplněnou Žádost o přijetí, s lékařským potvrzením o očkování
  • potvrzení o trvalém pobytu dítěte /Kosmonosy a Horní Stakory

Bez těchto dokumentů není možné zápis provést.

 Od 1.1.2017 je předškolní vzdělávání POVINNÉ pro děti, které před začátkem školního roku dovrší pěti let až do zahájení povinné školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte je POVINEN přihlásit toto dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

                                                                                                                                                    

Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 let. Ke dni nástupu do MŠ má být dítě schopno samostatně plnit požadavky a cíle předškolního vzdělávání a bezpečně zvládat základní hygienické návyky a sebeobsluhu.

 

Kriteria pro seřazení přijatých žádostí:

  • 1. Děti, které do 31.8.2019 dosáhnou pátého roku věku a děti s odkladem povinné školní docházky, pro které je vzdělávání v mateřské škole povinné, s trvalým bydlištěm města Kosmonosy a Horní Stakory
  • 2. Děti s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu MŠ Kosmonosy seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
  • 3. Všechny ostatní děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

 

 

 

Dokumenty k zápisu

 

Dokumenty potřebné k zápisu  je možné stáhnout viz příloha nebo vyzvednout u kanceláře MŠ.

Dokumenty – prosíme vytištěné oboustranně (ne na 2 listy)

 

Dokument ke stažení: [soubor]

Dokument ke stažení: [soubor]

 

 

Od 22.12 2018 do 2. 1. 2019 bude MŠ uzavřena. Čtvrtek 3. 1. a pátek 4. 1. 2019 otevřena třída – na pavilonu Cpřízemí (pro přihlášené děti)

 

 

 

Cvičení pro rodiče s dětmi

 

Cvičení Rodičů a dětí začíná 8. ledna 2019

 

 

 

Sportovky

 

SPORTOVKY v prosinci nejsou. Další lekce začínají od 9. ledna.

 

 

 

Výzva k podání nabídky

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSMONOSY,

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

     Pionýrů 781,  293 06  Kosmonosy          

 

        www.mskosmnonosy.cz

        Telefon: 326 724 644        Bankovní spojení :   51- 6902110257/0100

        IČO:75031426      

        293 06 Kosmonosy

 

 

 
  Textové pole: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
 

 

 

 

 

 

 

 


Město Kosmonosy v souladu s ustanovením § 38 odstavce 2 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „zákona“), uveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k plnění veřejné zakázky

 

 

 

„Dodávka 16 ks Tablet – MŠ Kosmonosy“

 

 

 

1) Identifikační údaje veřejného zadavatele

 

Název                         :           Mateřská školaKosmonosy

Sídlo                           :           Kosmonosy, Pionýrů 781, PSČ 293 06

Právní forma              :           příspěvková organizace

Identifikační číslo      :           75031426

 

 

2) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 16 ks Tablet – zařízení 2 v 1 do Mateřské školy Kosmonosy,Pionýrů 781, Kosmonosy.

Specifikace :

 

Tablet, 10,1", Intel Atom x5-Z8350, 4GB RAM, 64GB eMMC SSD, Intel HD 400, Wi-Fi, Bluetooth, micro HDMI, USB typ C, W10Pro, odnímatelná klávesnice

 

 

Záruka na zařízení 12 měsíců

 

Požadovaný termín dodání 16 ks zařízení dle uvedené specifikace je do 20 dnů po podpisu smlouvy o dílo

 

3) Podmínky přístupu k zadávací dokumentaci či poskytnutí zadávací dokumentace

 

Zadavatel s ohledem na předmět plnění zakázky neposkytuje zadávací dokumentaci, případné dotazy směřujte na ředitelku MŠ Kosmonosy, tel: 737431955.

 

 

4) Lhůta a místo pro podání nabídek

 

Uchazeč o veřejnou zakázku musí doručit zadavateli nabídku (včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace) nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, to jest do

19. listopadu 2018, 11:00 hodin.

Otevírání obálek se uskuteční dne 19. listopadu 2018 v 11:01 hodin v ředitelně Mateřské školy Kosmonosy, Pionýrů 781, Kosmonosy,

 

 

5) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

 

1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele, nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení, na jeho majetek není vyhlášen konkurz a není v likvidaci, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení.

2. Uchazeč v nabídce prokáže kvalifikační předpoklady předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy, státními technickými normami souvisejícími s předmětem zakázka a předpisy souvisejícími s bezpečností práce a ochranou zdraví.

Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a dodavatel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při realizaci stavby mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v České republice schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

3. Zadavatel požaduje dále předložení čestného prohlášení dodavatele podle § 50 odst. 1 písm.

 c) zákona o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

4. Uchazeč v nabídce doloží seznam obdobných zakázek

 

 

 

 

 

6) Údaje o hodnotících kritériích

 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena s DPH.

                                                                                                        

 

7) Délka zadávací lhůty

 

Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán činí 30 dní od uplynutí lhůty pro doručení nabídek.

 

 

8) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

 

-             Nabídka bude předložena v  originále v písemné formě a v českém jazyce.

-                                                                        Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

-             Uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou

 

 

 

 

V Kosmonosích dne 5 listopadu 2018

 

 

 

 

 

 

                                                                       ………………………………………….

                                                                                          Mateřská škola Kosmonosy                  

                                                                  Jana Křížková Bc.

                                                                                                 ředitelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva k podání nabídky

Dokument ke stažení: [soubor]

Pozvánka na přednášku

 

VÁŽENÍ RODIČE,

DNE 25. 10. 2018 OD 15.30 HODIN

SE VE SLUNÍČKOVÉ TŘÍDĚ

KONÁ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA –

 CO MÁ UMĚT PŘEDŠKOLÁK PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PŘEDNÁŠET BUDE PANÍ UČITELKA A VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOSMONOSY, JIŘINA FEJFUŠOVÁ

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

 

 

 

Cvičení pro rodiče s dětmi a Sportovky

 

Cvičení pro rodiče s dětmi úterky 16.00 – 17.00.  Začínáme 2. 10. 2018

 

Sportovky – začínáme ve středu 3. 10. 2018

Těší se na Vás cvičitelka Majka           info na tel.čísle 607 616 290

 

 

 

Sběr papíru

 

Sběr papíru

 

Mateřská škola se zapojila do soutěže základních a mateřských škol ve sběru papíru.

 

Sběr noste k pavilonu A, před spojovací chodbu – balíky (časopisy, noviny, letáky, kartony) svázaný, zvážený a podepsaný. 

 

Počet kilogramů nahlásit ve své třídě.

 

Nadále sbíráme PET – lahve a víčka, hliník (kontejnery jsou umístěny před pavilony)

 

Ukončení sběrové akce je 1. 10. 2018

                                                                

Děkujeme všem rodičům, kteří tímto přispějí k získání finančních prostředků na pomůcky a hračky pro děti.

 

 

 

Motto

 

MOTTO

„Všechno, co opravdu potřebuju znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole. Moudrost na mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti mateřské školy.“

Tohle jsem se naučil:

·       všechno se rozděl

·       hraj fér

·       nikoho nebij

·       vracej věci tam, kde jsi je našel

·       uklízej po sobě

·       neber nic, co ti nepatří

·       když někomu ublížíš, řekni, promiň

·       před jídlem si umyj ruce

·       splachuj

·       teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře

·       žij vyrovnaně

·       trochu se uč a trochu přemýšlej
a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a
hraj si a pracuj

·       každý den odpoledne si zdřímni

·       když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku
a drž se s ostatními pohromadě

·       nepřestávej žasnout

·       vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku
kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a
nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví

·       a nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo,
které ses naučil největší slovo ze všech

DÍVEJ SE.

 

Všechno, co potřebuju znát, tam někde je.
Slušnost, láska a základy hygieny.
Ekologie, politika, rovnost a rozumný život.

Robert Fulghum

 

 

 

Telefonní čísla do tříd

 

Telefonní čísla do tříd: Telefon neslouží k odhlašování obědů

Srdíčková třída – 730513588

Medvídková třída – 730513587

Sluníčková třída – 730513590

Berušková třída – 730513589

Pohádková třída – 730513586

Jahůdková třída – 730513585

Motýlková třída – 730513592

Kopretinová třída – 730513591

 

 

Co potřebuje dítě do MŠ

 

Co potřebuje dítě do školky?

Dítě do školky potřebuje pohodlné oblečení, ve kterém si může hrát, cvičit, tančit, malovat.

Potřebuje také bačkůrky s protiskluznou podrážkou (z důvodu bezpečnosti), nevhodné jsou hlavně pantofle - není zpevněný kotník.
Na pobyt venku by děti měly mít také pohodlné oblečení podle počasí. Naší prioritou je podporovat u dětí zvídavost a hravost, často s dětmi chodíme do lesa, na louky a na hřiště, tam se mohou děti během hry zašpinit - volte proto oblečení k tomuto účelu.
Děti, které ve školce spí, potřebují pyžamo.

 

Všechny děti by měly mít v šatně náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláčky nebo punčocháče) pro případ malé "nehody". Pláštěnku pro případ výletu.

 

 

 

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVEM ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019


 

 

 

Organizace školního roku

 

Organizace školního roku 2018/2019

v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách

a konzervatořích

 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách,

základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí

ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

 

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy

4. 2. - 10. 2. 2019

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

11. 2. - 17. 2. 2019

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

18. 2. - 24. 2. 2019

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

25. 2. - 3. 3. 2019

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

4. 3. - 10. 3. 2019

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

11. 3. - 17. 3. 2019

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha- Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha- Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18,Praha 19, Praha 20,Praha 21,Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha- Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha- Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem

podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního

klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

 

Přihláška ke stravování pro nově příchozí děti

Dokument ke stažení: [soubor]

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání v MŠ Kosmonosy, příspěvková organizace, okres Mladá Boleslav

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.“ V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2017.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ
- pravidelná denní docházka
- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně
- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání
- přípravná třída ZŠ, zahraniční škola, individuální vzdělávání
- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2017 přijetí do jiného typu školy ředitelce

3) Individuální vzdělávání
- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2017 individuální vzdělávání dítěte ředitelce MŠ, kde je dítě přijato
- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání
- ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání
- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitelka MŠ
 

 

Naše MŠ se zapojila do tohoto programu

 

Dokument ke stažení: [soubor]

Stop kyberšikaně

 

 

Pro rodiče

Vážení rodiče, pokud hledáte jakoukoliv informaci, zda se jedná o kyberšikanu, počítačovou kriminalitu či jiný jev, doporučujeme k přečtení nebo k prolistování naši příručku.

www.kyberšikana.eu

KYBERŠIKANA -šikana, která se odehrává ve světě informační a telekomunikační techniky. Jde o takové jednání, které má oběť záměrně ohrozit nebo jí ublížit prostřednictvím prostředků informační a telekomunikační techniky.

 

 

 

Co potřebuje dítě do školky?

Dítě do školky potřebuje pohodlné oblečení, ve kterém si může hrát, cvičit, tančit, malovat.

Potřebuje také bačkůrky s protiskluznou podrážkou (z důvodu bezpečnosti), nevhodné jsou hlavně pantofle - není zpevněný kotník.
Na pobyt venku by děti měly mít také pohodlné oblečení podle počasí. Naší prioritou je podporovat u dětí zvídavost a hravost, často s dětmi chodíme do lesa, na louky a na hřiště, tam se mohou děti během hry zašpinit - volte proto oblečení k tomuto účelu.
Děti, které ve školce spí, potřebují pyžamo.

 

Všechny děti by měly mít v šatně náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláčky nebo punčocháče) pro případ malé "nehody". Pláštěnku pro případ výletu.

 

 

Telefonní čísla do tříd:

Telefonní čísla do tříd: Telefon neslouží k odhlašování obědů

Srdíčková třída – 730513588

Medvídková třída – 730513587

Sluníčková třída – 730513590

Berušková třída – 730513589

Pohádková třída – 730513586

Jahůdková třída – 730513585

Motýlková třída – 730513592

Kopretinová třída – 730513591